wienHousehold – core aplikacija prodaje polisa osiguranja domaćinstva – Evolution Online – EON wienHousehold – core aplikacija prodaje polisa osiguranja domaćinstva - Evolution Online - EON

wienHousehold – core aplikacija prodaje polisa osiguranja domaćinstva​

O klijentu

Wiener Städtische osiguranje deo je vodeće austrijske osiguravajuće kompanije Vienna Insurance Group (VIG), lidera u centralnoj i istočnoj Evropi, s tradicijom dugom skoro dva veka. U Srbiji uspešno posluje od 2003. godine i danas ima poslovnu mrežu u više od 40 gradova sa preko 1.200 zaposlenih.

Kontekst

Wiener Städtische osiguranje moralo jeda u izuzetno kratkim rokovima realizuje novu aplikaciju za prodaju polisa osiguranja domaćinstva, pre svega za potrebe bankarskog sektora i prodaje osiguranja domaćinstva uz stambene kredite.

Dodatno, situacija je bila usložnjena i činjenicom da je praksa bankarskog sektora umnogome bila drugačija od prakse ostalih prodajnih sektora, te da je bilo potrebno obezbediti posebnu arhitekturu usled zajedničkih procesa od strane više internih servisa, kao i pripremiti teren za potencijalne integracije sa drugim sistemima izvan društva.

Bilo je potrebno hitno rešenje, a hitna rešenja zahtevaju ljude koji detaljno poznaju problematiku poslovnog procesa, u ovom slučaju imovinskog osiguranja.

Rešenje

Od trenutka kada smo bili angažovani, pristupili smo intenzivnim i detaljnim analizama specifičnosti postojećeg procesa, kao i analizi budućih potreba. Napravljena je biznis analiza , a potom i detaljna specifikacija kako procesa, tako i predloga rešenja.

Primarni cilj predloženog rešenja je, naravno, bila realizacija nove aplikacije za izdavanje polisa osiguranja imovine i imovinskih interesa sa vinkulacijom, za potrebe banaka kao zastupnika u osiguranju i interne mreže tj ostalih kanala prodaje.

No, projekat je imao i važan sekundarni cilj, a to je uvođenje mikroservisne arhitekture u novorealizovani servis, kao i u deo postojećih servisa, kojom bi se omogućilo korišćenje realizovanih rešenja kako od strane drugih servisa unutar društva, tako i od strane aplikacija eksternih partnera.

Wiener_Städtische_Logo

Klijent:
Wiener Stadtische osiguranje

Industrija:
Osiguranje

Veličina klijenta:
Veliko preduzeće

Period:
2019 –

Status:
Izvedeni sistem je u upotrebi i konstantno se unapređuje.

Kategorija:
Razvoj namenskog softvera, Biznis analiza, Upravljanje projektima

Tehnologije:
HTML CSS Javascript Jquery .NET ASP.Net C# MSSQL MS Reporting Services

Integracije:
WSO core sistem različiti partnerski sistemi

Specifičnosti:
Razvoj u izuzeno kratkim rokovima Mikroservisna arhitektura

Naše rešenje je predvidelo kreiranje više servisa koji bi pokrili osnovne potrebe date aplikacije, a koji uključuju:

  • servis za definisanje i dobijanje podataka o poslovnim pravilima koja važe za datog korisnika (kombinacija predmeta osiguranja–paketa ̶rizika, mogućnost trajanja osiguranja koje može ugovoriti, dinamike plaćanja…);
  • servis za upravljanje podacima o klijentima-partnerima i vlasništvu nad partnerima, u zavisnosti od korisnika koji podatke potražuje, kao i kanala prodaje kojem pripada;
  • servis za kalkulisanje i kreiranje ponude i polise, sa implementiranim poslovnim pravilima i kontrolama u odnosu na korisnika koji inicira zahtev;
  • servis za pretragu podataka o zahtevima i polisama, usvajanjem pravila rola i hijerarhija u kanalu prodaje;
  • servise kao interfejse ka drugim aplikacijama i bazama od značaja, poput centralne baze WSO;
  • servise za štampu sve potrebne dokumentacije u saglasju s poslovnim pravilima.

U dogovorenim rokovima, već posle par meseci, banke su počele da prodaju prve polise generisane od strane novog sistema.

Benefiti

Od prvog dana operativne upotrebe, sistem se pokazao kao veoma fleksibilan i jednostavan za rad krajnjih korisnika. Vreme potrebno za kreiranje polise je smanjeno, a još veći benefit je bila mogućnost korišćenja poslovnih pravila i u drugim servisima i aplikacijama.

Zahvaljujući postavljenoj mikroservisnoj arhitekturi sistema, vrlo brzo su i druge aplikacije i sistemi krenuli da koriste servise koji se tiču ponuda i polisa imovine (kalkulisanje, polisiranje, štampanje dokumentacije, pretraga sa usvojenim poslovnim pravilima vlasništva…). Uskoro je napravljen i modul za prodaju polisa domaćinstva preko interneta, mobilna aplikacija namenjena agentima prodaje, a napravljene su i integracije s drugim zastupnicima u prodaji, koji su svoja online prodajna mesta obogatili mogućnošću prodaje polisa domaćinstva ovog osiguravajućeg društva – i sve to je bilo direktno oslonjeno na zajedničke servise kojima se centralizovano upravljalo.

Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021