Nacionalni projekat male mature – Evolution Online – EON Nacionalni projekat male mature - Evolution Online - EON

Nacionalni projekat male mature

O klijentu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na predškolsko, osnovno, srednješkolsko i visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, kao i nauku i tehnološki razvoj.

Kontekst

Nakon promena u Srbiji s početka 2000-ih, kao jedan od prvih ciljeva u Ministarstvu prosvete postavljeno je uvođenje reda i smanjenje korupcije u procesu upisa u srednje škole Srbije.

Dotadašnji koncept upisa bio je baziran na prijemnim ispitima održanim u samim srednjim školama, sa međusobno potpuno neujednačenim testovima. Direktori srednjih škola imali su deskreciono pravo upisa učenika, što je neretko dovodilo do korupcije.

Ako učenik slučajno ne bi upisao srednju školu u kojoj je inicijalno podneo dokumenta za upis i polagao prijemni ispit, morao je da upisuje neku od škola u kojoj ima slobodnih mesta, što su po pravilu bile manje poželjne škole, iako je možda, zahvaljujući svojim postignućima, mogao da upiše daleko bolju školu.

Rešenje

Sticajem okolnosti, krajem 2001. i početkom 2002. godine našli smo se u poziciju da utičemo na razvoj novog koncepta upisa u srednje škole  ̶  tada još ne kao firma, već kao grupa mladih ljudi željnih da menjaju svet oko sebe. Nakon višemesečneg planiranja i usavršavanja ideje, naš koncept je dobio i zvanično zeleno svetlo, a mi smo krenuli u njegovu realizaciju.

Koliko je novi koncept u svojoj osnovi bio jednostavan, toliko je (pogotovo u tom periodu) bio težak za realizaciju, i predviđao je neke, do tada u Srbiji, nezabeležene stvari:

 • Formiranje baze svih učenika osmog razreda u Srbiji, kao i svih onih koji imaju želju da upišu srednju školu u Srbiji
 • Evidentiranje svih njihovih postignuća koja su prepoznata kao relevantna za upis u srednju školu, a koja uključuju ocene, bodove s prijemnog ispita, nagrade na takmičenjima…
 • Formiranje elektronske baze konkursa, odnosno, evidencije svih obrazovnih profila realizovanih u srednjim školama u Srbiji
 • Omogućavanje učenicima da predaju listu želja ̶obrazovnih profila po srednjim školama koje žele da upišu, po prioritetima
 • Raspodelu učenika u odnosu na njihova postignuća i liste želja – učenik biva raspoređen na prvu želju po priortitetu za koju ima dovoljno bodova.

Klijent:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije , Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu 

Industrija:
Obrazovanje, Državna uprava

Veličina klijenta:
Veliko preduzeće

Period:
2002 ̶

Status:
Izvedeni sistem je u upotrebi i konstantno se unapređuje.

Kategorija:
Razvoj namenskog softvera, Biznis analiza, Upravljanje projektima, ICT infrastruktura

Tehnologije:
HTML CSS Javascript Jquery .NET ASP.Net C# MSSQL MS Reporting Services Visual Basic 6.0

Ovo je revolucionaran i napredan koncept, čak i za današnje vreme, a kamoli za Srbiju 2002 godine.

No, zahvaljujući hrabrosti tadašnjeg Ministarstva prosvete I odlučnosti da krene u promene, kao i da kompletan projekat poveri baš nama, promene su nastupile.

Pored osmišljavanja koncepta, mi smo bili zaduženi i za kompletnu tehničku realizaciju, koja je uključivala:

 • Izradu i distribuciju softvera za prikupljanje podataka o učenicima
 • Koordinaciju i komunikaciju s preko 30 koordinatora i informatičara u svim delovima Srbije, a preko njih sa svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji
 • Centralizaciju podataka u svakoj fazi prikupljanja podataka o učenicima, kao i kreiranje zvaničnih izveštaja na osnovu kojih se vrši kontrola podataka po školama
 • Kreiranje i administriranje zvaničnog sajta Ministarstva posvećenog upisu
 • Kreiranje i administriranje tehničkog sajta Ministarstva, posvećenog komunikaciji s tehničkim koordinatorima, odnosno odgovornim licima iz Ministarstva
 • Kreiranje softvera za raspodelu učenika, odnosno upis učenika na prvi profil za koji ima dovoljno bodova
 • Kreiranje softvera za raspodelu učenika, odnosno upis učenika na prvi profil za koji ima dovoljno bodova

Jula 2002. objavljeni su zvanični rezultati raspodele, kojim je prva generacija učenika upisana po novom konceptu upisa, a tadase kod nas razvila želja da kroz formu privatnog preduzeća nastavimo zajednički rad. Te godine, časopis Vreme je projekat reforme upisa u srednje škole proglasio najboljim reformskim projektom za 2002. godinu, a mi smo nastavili da radimo i usavršavamo osmišljeni koncept.

Od 2012. godine je sistem prijemnih ispita zamenjen konceptom nacionalne male mature, a u međuvremenu su u sistem uvedeni i specijalizovani profili (kojih sada već ima 10-ak), svaki sa svojim nezavisnim pravilima upisa.

Svaki naredna godina je bila novi izazov, a mi smo stalno dodatno unapređivali sistem – bilo kroz usavršavanje postojeće procedure, bilo kroz proširivanje obima podataka koji se prikupljaju, bilo kroz usaglašavanja s ostalom zakonskom regulativom (zaštita podataka o ličnosti) i integracijama sa drugim spoljnim sistemima (esDnevnik – sistem za vođenje evidencije o učenicima osnovnih i srednjih škola, eUprava – nacionalni servis za elektronske usluge..)

Benefiti

Ključne prednost novog koncepta upisa jesu, pre svega, veća pravednost sistema, kao i smanjenje korupcije.

Polažući maturu u svojoj školi i popunjavajući listu želja od kuće, učenici imaju mogućnost da upišu bilo koju srednju školu u Srbiji. Ne moraju ići u datu školu, čime se i učenicima lošijeg materijalnog stanja daje šansa da upišu školu u drugom mestu, pri čemu je svakom učeniku zagarantovan upis na prvi profil za koji ima dovoljno bodova.  Takođe, upis u srednje škole sprovodi Ministarstvo, a srednje škole potom dobijaju spiskove upisanih učenika, čime se umanjuju samovolja i korupcija prilikom upisa.

Pored unapređenja pravednosti sistema i smanjenja korupcije, Ministarstvo prosvete je prvi put u istoriji dobilo centralizovanu bazu učenika i njihovih postignuća, čime su se stvorili preduslovi temeljne analize rada kako škola, tako i samog Ministarstva.

Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021